Önkormányzati választási program • Modernizáció: a város és a vidék közötti szakadék áthidalása

  Integrált településfejlesztési tervekre kell „építenünk”. Létre kell hoznunk a területi gazdasági fejlődés kiegyenlítését szolgáló forráselosztási rendszert, hogy a gazdaságilag elmaradott régiók, kistérségek felzárkózhassanak a fejlettebbekhez. Önkormányzataink számára kiemelten fontos megerősíteniük együttműködésüket a vállalkozói szférával, az egyházakkal, a helyi alapítványokkal és civil szervezetekkel, bevonva őket a döntés-előkészítésbe és a kivitelezésbe.

  Az infrastruktúra fejlesztése

  A fejlesztés legfontosabb lépéseiként minden településen ki kell építenünk a közművesítést. Az újabb beruházások célja a ivóvíz- és szennyvíz-hálózatokhoz való minél szélesebb hozzáférés. Bővíteni kell, és fel kell újítani a települések ivóvíz- és csatornahálózatát, új szennyvíztisztító állomásokat kell építeni, a meglévőket pedig fel kell újítani.
  Megközelíthetővé kell tennünk a vidéki településeket és kisvárosokat az úthálózat, illetve a távközlési rendszer továbbfejlesztésével. Több településen újabb terelő utakat, körgyűrűket kell építeni.
  Az erdélyi infrastrukturális hálózatnak csatlakoznia kell az európai úthálózatokhoz.

  Információs társadalom

  A modern önkormányzat lehetőséget biztosít polgárainak, hogy bekapcsolódjanak az információs társadalomba. A szélessávú internet-kapcsolat, az elektronikus ügyintézés, a digitális tartalomfejlesztés biztosítása kulcsfontosságú. Az információs technológia alkalmazásával idő és pénz takarítható meg, az önkormányzat pedig a lakosság valós igényeire szabott ügyintézést, szolgáltatás-rendszert alakíthat ki. Célunk: a korszerű önkormányzati ügyintézés a közigazgatásban.

  Vidékfejlesztés és életminőség

  Az Romániai Magyar Demokrata Szövetség célja a vidéken élők életminőségének javítása, a környezet, a természeti- és kultúrtáj megőrzése, a vidéki térség fenntartható fejlődésének megteremtése a vidék adottságainak, sajátosságainak, valamint a Vidéki Térségek Európai Chartájának megfelelően.
  Szorgalmazzuk a térségi együttműködést elősegítő vidékfejlesztési központok létrehozását. Ezek dolgozzák ki a vidékfejlesztési tervek és programok műszaki hátterét, hatékony tanácsadási szolgáltatást nyújtanak, figyelik és megírják a vidékfejlesztési pályázatokat, felkutatják az új finanszírozási eszközöket. Szorgalmazzuk a települési infrastruktúra fejlesztését úgy, hogy a falusi emberek életfeltételei, esélyei fokozatosan közelítsenek a városiakéhoz. A vidék versenyképességét növelni kell azoknak a sikeres gazdáknak a támogatásával, akik főfoglalkozásban mezőgazdasági vállalkozók.

  Egészségügy, egészséges környezet

  Az egészségügyben kezdeményezzük és támogatjuk a háziorvosi szolgálati lakások megépítését, mert ezáltal biztosítható a folyamatos orvosi ügyelet minden településen.
  Környezetvédelem terén szükségesnek tartjuk új agrár-erdészeti jövedelemforrások támogatását (zöld energia, biomassza, bioüzemanyag). Ki kell alakítani az integrált hulladékgazdálkodási rendszereket. Az önkormányzatoknak a szelektív hulladékgyűjtést kell bátorítanunk, de hasonlóan fontos a hulladékszállító autók vásárlása, az uniós követelményeknek megfelelő hulladéklerakók építése, a régi hulladéklerakók bezárása. A zöldövezeteket bővíteni kell: 2010-ig valamennyi településen lakosonként 20, 2013-ig pedig 26 négyzetméterrel.
  A helyi közösségeknek ki kell használniuk a természetvédelmi övezetek nyújtotta lehetőségeket. Az ökogazdálkodás sok magyarlakta településnek esélyt ad a fellendülésre.

  Együttműködés az egyházzal

  A közös társadalomszervező programok kialakításában az önkormányzatoknak folyamatosan együtt kell működniük az egyházakkal. Támogatjuk a magyar társadalom számára szükséges és hasznos új egyházi – szociális gondozó, oktatási, kulturális, gazdasági és szövetkezeti – intézmények létrehozását és működését. Továbbra is szorgalmazzuk, hogy az állam által elismert egyházak lehetőséget kapjanak a képzés minden területére, formájára és szintjére kiterjedő oktatás szervezésére. Szükségesnek tartjuk, hogy ezt a tevékenységet ne csak a központi, hanem a helyi költségvetésből is finanszírozni lehessen. Az egyháznak a szórványmagyarság létében betöltött fokozott szerepe tudatában, támogatjuk az ottani egyházközségeket.
  Változatlanul szorgalmazzuk az elkobozott egyházi vagyonok visszaadásáról szóló törvény maradéktalan alkalmazását, a visszaszolgáltatási eljárás felgyorsítását, a segítségnyújtást a szükséges dokumentáció beszerzésében, illetve a többi, helyi önkormányzati hatáskörbe tartozó kérdésben.Önkormányzati választások www.rmdsz.ro Önkormányzati választások Videók Fotók Jogszabály Önkormányzati választási program Letölthető anyagok Sajtófelelősök elérhetősége Kontakt Linkek